8:30
P-I
9:30
P-II
10:30
P-III
11:30
P-IV
12:30
P-V
1:30
P-VI
2:30
P-VII
3:30
P-VIII
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
PC-PANKAJ KUMAR CHAUDHARY, JK-JAYA KAKKAR DR., PT-PRIYANKA THAKUR, PK-PRAMOD KUMAR MR, JA-JYOTI ATRI, NVM-NARTAM VIVEKANAND MOTIRAM, SM-SRINIVAS MISRA DR, DC-DEEP CHAND,
Lectures : 20 Tutorials : 10 Labs : 0 Total : 30
PrincipalConvener
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd.